Dit privacybeleid (hierna “dit beleid” genoemd) beschrijft de richtlijnen voor hoe Base Affiliate zal omgaan met de informatie en persoonlijke gegevens die u verstrekt…

Dit privacybeleid (hierna “dit beleid” genoemd) zet het beleid uiteen over hoe Base Affiliate de informatie en persoonlijke gegevens zal behandelen die u aan ons hebt verstrekt en die ons in staat zullen stellen uw relatie met ons effectief te beheren.

Dit beleid is van toepassing op onze websites, applicaties, producten en/of diensten die verwijzen naar dit beleid of waarvoor geen afzonderlijk beleid bestaat (hierna “onze diensten” genoemd). Dit privacybeleid is bedoeld om u een beter begrip te geven van de informatie die we verzamelen, waarom we die informatie verzamelen, hoe we die informatie beheren, met wie we die persoonlijke informatie delen en uw rechten met betrekking tot het verzamelen, verwerken en openbaar maken van dergelijke gegevens en andere relevante privacy- en beveiligingskwesties.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt of die we al hebben, wordt verwerkt in overeenstemming met en op de manier zoals beschreven in dit privacybeleid. Alle informatie wordt verstrekt via de Base Affiliate-website (de “Site”) of op andere manieren die Base Affiliate van tijd tot tijd beschikbaar stelt.

Door dit beleid te lezen, begrijpt u en stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt op de manier die in dit beleid wordt gespecificeerd. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit privacybeleid, mag u de website niet gebruiken of anderszins uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken.

Elke verwijzing in dit Beleid naar “Base Affiliate”, “ons”, “wij” of “onze/onze” verwijst naar de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens, d.w.z. H. Base Affiliate, een Zweeds bedrijf met registratienummer 559298-0253 en geregistreerd adres op Uranusvägen 12 A, 184 50 Åkersberga. en wie eigenaar is van de website OnlineSwissCasino.com

Alle verwerking van persoonsgegevens door Base Affiliate zoals beschreven in dit Privacybeleid is in overeenstemming met:

– Verordening (EU) 2024/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2024 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, betreffende het vrije verkeer van gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (hierna “Verordening” of “AVG”).

De AVG wordt hierna gezamenlijk aangeduid als “Privacywetten”.

Base Affiliate bepaalt hoe en voor welk doel de persoonsgegevens worden verwerkt en treedt daarom op als “Verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

definities

Verantwoordelijk voor persoonsgegevens

“Verwerkingsverantwoordelijke” betekent de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam die, alleen of samen met anderen, de doeleinden bepaalt waarvoor Persoonsgegevens worden verwerkt en hoe de verwerking wordt uitgevoerd; indien het doel en de aard van de verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van een lidstaat, kan aan de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens of de specifieke criteria voor de aanwijzing van de betrokkene worden voldaan door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten.

Assistent Persoonsgegevens

“Verwerker van persoonsgegevens” betekent de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens een verwerkingsverantwoordelijke.

Persoonlijke gegevens

“Persoonsgegevens” betekent alle informatie die u identificeert als een individu of die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Beveiliging

Base Affiliate slaat uw persoonlijke gegevens digitaal op versleutelde harde schijven op.

Bescherming van persoonsgegevens

Persoonlijke informatie die we opslaan, wordt beschermd door de hoogste beveiligingsprocedures en -systemen die in de branche gebruikelijk zijn. We zijn toegewijd aan het beschermen van persoonlijke informatie, niet alleen door kwaliteit en hoge normen, maar ook door de beste en meest effectieve toepassing van de wet. Wij zijn verplicht om alleen persoonsgegevens te verwerken als deze verwerking is gebaseerd op gegronde en legitieme gronden op basis van een van de in de AVG genoemde rechtsgrondslagen.

Behandeling op basis van onze legitieme belangen

Een gerechtvaardigd belang is wanneer wij een zakelijke of commerciële reden hebben om persoonsgegevens te verwerken. In dergelijke gevallen zetten we ons in om uw persoonsgegevens en de manier waarop die gegevens worden verwerkt te beschermen en ervoor te zorgen dat dergelijke verwerking niet oneerlijk is voor u of uw belangen.

Als we besluiten om uw persoonsgegevens te verwerken op basis van legitieme belangen, zullen we u laten weten welke legitieme belangen in het geding zijn en een mechanisme bieden waarmee u vragen kunt stellen en/of bezwaar kunt maken tegen deze verwerking. Het is belangrijk op te merken dat Base Affiliate niet verplicht is om de verwerking stop te zetten als de gronden voor verwerking zwaarder wegen dan uw recht om bezwaar te maken.

Behandeling op basis van uw toestemming

Toestemming is niet de enige basis waarop wij kunnen of moeten vertrouwen om uw persoonsgegevens te verwerken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen op basis van uw toestemming in gevallen waarin wij ons niet kunnen of willen beroepen op een onderliggende wettelijke grondslag (bijvoorbeeld voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang). Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment en op dezelfde manier als voorheen in te trekken. In het geval dat u gebruik maakt van uw recht om uw toestemming in te trekken, zullen wij beoordelen of wij in staat (of verplicht) zijn om uw persoonsgegevens te verwerken op een andere rechtsgrond dan toestemming. In dat geval zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Het intrekken van uw toestemming maakt geen verwerkingen ongeldig die zijn uitgevoerd voordat u uw toestemming introk.

Behandeling op basis van toestemming

Om elk mogelijk misverstand te voorkomen, wijzen wij erop dat wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming in de beperkte gevallen waarin wij ons niet kunnen of willen beroepen op een andere rechtsgrondslag (bijvoorbeeld onze gerechtvaardigde belangen). .

In gevallen waarin de verwerking is gebaseerd op uw toestemming (waarvan we nooit aannemen dat deze is gegeven, maar die we op een duidelijke en expliciete manier van u moeten hebben verkregen), hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken en dit als je had het aan ons moeten overlaten.

Als u uw recht uitoefent om uw toestemming op enig moment in te trekken (door ons te schrijven op het onderstaande postadres of e-mailadres), zullen wij in dat stadium bepalen of er een alternatieve wettelijke basis is voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld op de basis van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen) die ons het recht (of zelfs de verplichting) geeft om uw persoonsgegevens zonder uw toestemming te verwerken en u in dergelijke gevallen te informeren.

Als we u om dergelijke persoonlijke gegevens vragen, kunt u altijd weigeren, maar als u weigert de nodige informatie te verstrekken die nodig is om de gevraagde diensten uit te voeren, is het niet noodzakelijkerwijs zeker dat we die diensten kunnen leveren (in het bijzonder als toestemming de enige wettelijke basis die we hebben).

Voor alle duidelijkheid, toestemming is niet de enige basis waarop wij uw persoonsgegevens mogen verwerken. In het vorige gedeelte hierboven hebben we de verschillende grondslagen beschreven waarop we ons baseren bij het verwerken van uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden.

Koekjes

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we automatisch speciale categorieën persoonlijke informatie door het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën.

Voor meer gedetailleerde informatie over wat cookies zijn en hoe en waarom we dergelijke gegevens op deze manier verwerken (inclusief het verschil tussen noodzakelijke en niet-essentiële cookies), zie ons gedetailleerde maar gemakkelijk te begrijpen cookiebeleid.

andere doeleinden

Het is mogelijk dat we persoonlijke informatie moeten gebruiken en opslaan om verlies te voorkomen en om onze rechten, integriteit, veiligheid of eigendommen of de rechten van anderen te beschermen, in overeenstemming met onze legitieme belangen.

opslag van gegevens

We bewaren gegevens gedurende beperkte perioden wanneer dit nodig is voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. We proberen ervoor te zorgen dat onze services gegevens beschermen tegen onbedoelde of kwaadwillige verwijdering. Hierdoor kunnen er vertragingen optreden vanaf het moment dat u iets verwijdert totdat kopieën worden verwijderd uit onze actieve en back-upsystemen. Als je meer informatie nodig hebt, neem dan contact met ons op via alexander@baseaffliate.se

Geautoriseerde verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Onverminderd enige andere bepaling van dit privacybeleid, kunnen persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden bekendgemaakt aan geautoriseerde derden binnen of buiten de EU/EER waar een dergelijke openbaarmaking is toegestaan ​​of vereist door de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en/of andere toepasselijke wetgeving. Deze geautoriseerde derde partijen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, aan Base gelieerde ondernemingen, andere derde partijen en organisaties zoals wetshandhavingsinstanties, partneraccountants- en auditfirma’s, toezichthouders, bevoegde autoriteiten en aanbieders van digitale marketing. We kunnen dergelijke persoonlijke informatie ook delen met organisaties die u aan ons hebt voorgesteld, derde partijen met wie u ons hebt gevraagd of toegestaan ​​om uw informatie te delen, of andere derde partijen met wie we uw persoonlijke informatie namens ons moeten delen, producten leveren en /of diensten die u hebt aangevraagd. Welke persoonsgegevens worden gedeeld, is afhankelijk van de producten en/of diensten waarvan u gebruik wilt maken.

Wanneer dergelijke persoonlijke informatie moet worden overgedragen buiten de EER – Europese Economische Ruimte – zullen we ervoor zorgen dat alle noodzakelijke en passende waarborgen aanwezig zijn. We kunnen ook persoonlijke informatie delen met andere bedrijven binnen gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen en met zakenpartners of latere rechthebbenden van onze activiteiten. De manier waarop gegevensoverdracht buiten de EER wordt afgehandeld, wordt hieronder beschreven. Uw persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden voor marketingdoeleinden (tenzij u daar toestemming voor geeft).

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan andere categorieën ontvangers

Relevante informatie kan ook worden bekendgemaakt (en altijd in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming) aan/met leden en werknemers van Base Affiliate, aan/met andere bedrijven binnen Base Affiliate (bijv. in overeenstemming met wettelijke verplichtingen) en/of aan of gedeeld met/met gelieerde ondernemingen en/of onderaannemers gevestigd in de Europese Unie waar relevant voor een van de doeleinden beschreven in dit privacybeleid (inclusief naar/met onze dienstverleners die de functionaliteit van de website en/of de diensten die u hebt aangevraagd mogelijk maken). Persoonlijke informatie wordt alleen door ons gedeeld om de door u gevraagde diensten te leveren of om andere wettige redenen (inclusief geautoriseerde bekendmakingen waarvoor uw toestemming niet vereist is).

Geautoriseerde bekendmakingen zullen worden gedaan in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming (zo zijn al onze verwerkers van persoonsgegevens gebonden aan de vereisten van deze wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van een strikte verplichting om alle ontvangen informatie vertrouwelijk te houden en ervoor te zorgen dat hun werknemers/werknemers zijn ook onderworpen aan soortgelijke verplichtingen). De hierboven genoemde dienstverleners (onze gegevensverwerkers) zijn ook onderworpen aan een aantal andere verplichtingen (met name die opgesomd in artikel 28 van de AVG).

Uw persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden voor marketingdoeleinden (tenzij u daar toestemming voor geeft).

internetcommunicatie

U dient zich ervan bewust te zijn dat gegevens die via internet worden verzonden, internationale grenzen kunnen overschrijden, zelfs als de afzender en ontvanger van de gegevens zich in hetzelfde land bevinden. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor alles wat u of een derde partij wel of niet doet met betrekking tot persoonlijke informatie voordat we deze ontvangen, inclusief maar niet beperkt tot de verzending van persoonlijke informatie van u naar ons via een land dat minder uitgebreide gegevensbescherming biedt dan binnen de Europese Unie en dit onafhankelijk van technische hulpmiddelen (bijv. WhatsApp, Skype, Dropbox etc.).

Bovendien aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw gegevens in verband met verzending via internet, tenzij onze verantwoordelijkheid uitdrukkelijk is vastgelegd in een wet in Zweden.

juistheid van de persoonsgegevens

Alle redelijke inspanningen worden geleverd om de persoonlijke informatie die we over u hebben up-to-date en zo nauwkeurig mogelijk te houden. U kunt de informatie die wij over u hebben op elk moment bekijken door contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet. Als u onjuistheden ontdekt, zullen we deze corrigeren en indien nodig verwijderen. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van uw wettelijke rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Links naar sites van derden

Door ons verstrekte links naar websites van derden zijn duidelijk gemarkeerd en wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk (noch kunnen wij op enigerlei wijze worden geacht deze te onderschrijven) voor de inhoud van dergelijke websites (inclusief enig toepasselijk privacybeleid of gegevensverwerking). We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van deze websites van derden te lezen.

Overdracht van gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven buiten de EER of een ander niet-EER-land dat volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau biedt (ook wel “white-listed-landen” genoemd – hier vermeld https://commission.europa. eu / law/law-topic /data-protection/international-dimension-data-protection/adaquacy-decisions_en ) in de volgende gevallen: als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen; waar nodig om een ​​tussen u en de Base Partner gesloten overeenkomst tot stand te brengen of uit te voeren; of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en verplichtingen en dienovereenkomstig te handelen.

Wanneer persoonsgegevens worden overgedragen buiten de EER, binnen Base Affiliate of naar een van de zakenpartners van Base Affiliate, zorgen we ervoor dat alle passende waarborgen aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat dezelfde bescherming wordt geboden en dezelfde normen worden toegepast als binnen de EER. U hebt het recht om een ​​kopie van deze waarborgen te verkrijgen door contact met ons op te nemen op het onderstaande adres.

Er worden overeenkomsten gebruikt die EU-modelcontractbepalingen (EU-standaardbepalingen) bevatten, die vereisen dat de rechtspersoon die de persoonsgegevens ontvangt, dezelfde normen toepast waaraan hij onderworpen zou zijn als hij binnen de EER actief zou zijn. Wanneer gegevens worden overgedragen naar de Verenigde Staten en het bedrijf dat de gegevens ontvangt is geregistreerd onder het Privacy Shield (een raamwerk dat de bescherming van persoonsgegevens verzekert), wordt aangenomen dat de overdracht hetzelfde beschermingsniveau biedt als door de Europese Commissie.

rechten van de betrokkene

Base Affiliate doet er alles aan om u zo goed mogelijk te ondersteunen als u een van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen. In sommige gevallen moeten we mogelijk uw identiteit verifiëren voordat we kunnen voldoen aan uw verzoek om een ​​relevant recht uit te oefenen.

recht van toegang

U hebt het recht om ons te vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken, en als dat zo is, heeft u recht op toegang tot die persoonsgegevens en de volgende informatie: welke persoonsgegevens we hebben, waarom we ze verwerken, wie we zijn onthullen hoe lang we van plan zijn ze te bewaren (indien mogelijk),

– of we ze naar het buitenland overbrengen en welke garanties we toepassen om ze te beschermen, wat zijn uw rechten, hoe u een klacht kunt indienen,

– waar we uw persoonsgegevens vandaan hebben gehaald; en – of we geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering) en gerelateerde informatie hebben uitgevoerd.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om contact met ons op te nemen en te verzoeken uw onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te corrigeren en/of aan te vullen.

Recht op wissen (“Recht om vergeten te worden”)

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen en wij zullen dit onmiddellijk doen, maar alleen wanneer:

• de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld; of

• u heeft uw toestemming ingetrokken (in gevallen waarin de verwerking is gebaseerd op uw toestemming) en we hebben geen andere rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens; of

• U heeft met succes gebruik gemaakt van uw recht om bezwaar te maken (zoals hieronder beschreven); of

• uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; of

• wissen is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen; of

• Er zijn bijzondere omstandigheden met betrekking tot kinderrechten.

Ongeacht de omstandigheden zijn wij niet wettelijk verplicht om aan uw verzoek tot verwijdering te voldoen als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die ons is opgelegd.

Recht op beperking van behandeling

U heeft het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt dit recht echter alleen uitoefenen als:

– de juistheid van uw persoonsgegevens wordt betwist (zie recht op rectificatie hierboven), gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren; of

– de verwerking is onrechtmatig en u maakt bezwaar tegen het wissen van uw persoonsgegevens; of

– Wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, maar u heeft de persoonsgegevens nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of

– U heeft gebruik gemaakt van uw recht om bezwaar te maken en er wordt momenteel gekeken naar onze legitieme gronden voor het intrekken van uw bezwaar.

Als u dit recht met succes uitoefent, kunnen wij uw persoonsgegevens alleen verwerken:

• Wanneer we uw toestemming hebben; of

• Om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of

• Om de rechten van een andere persoon of entiteit te beschermen; of

• Afweging van zwaarwegende publieke belangen.

Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om te verzoeken dat wij alle persoonlijke gegevens teruggeven die u eerder aan ons hebt verstrekt. We zullen deze gegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat of (waar technisch haalbaar) de gegevens rechtstreeks overdragen aan een andere gegevensbeheerder, op voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen. U kunt dit recht alleen uitoefenen als:

– De verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op basis van een overeenkomst met u; en De verwerking is geautomatiseerd.

Recht om toestemming in te trekken

Zie het gedeelte ‘Verwerking op basis van toestemming’ hierboven voor meer informatie over dit recht.

Recht om bezwaar te maken tegen behandeling

U heeft in bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als wij uw persoonsgegevens alleen verwerken voor een van de volgende doeleinden:

– De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang; of

– Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor doeleinden die verband houden met onze legitieme belangen of die van een derde partij.

De verwerking wordt alleen stopgezet als de verwerkingsverantwoordelijke geen dwingende of legitieme redenen heeft opgegeven die zwaarder wegen dan uw in een dergelijk verzoek uiteengezette bezwaren en die verdere verwerking vereisen.

Indien uw gegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

In alle andere dan de hierboven genoemde gevallen is dit algemene recht van bezwaar niet van toepassing.

Recht op klacht

U kunt als betrokkene altijd een klacht indienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat Base Affiliate een van uw rechten heeft geschonden. De bevoegde toezichthoudende autoriteit in Malta is de IDPC (“Office of the Information and Data Protection Commissioner”).

Niettegenstaande dit recht vragen wij u, voordat u een klacht indient bij IDPC, om eventuele problemen met ons op te lossen.

Het is belangrijk op te merken dat niettegenstaande deze rechten, de Base Affiliate een dergelijk verzoek kan weigeren als het een redelijke rechtvaardiging heeft voor een dergelijke beslissing. Een afgewezen verzoek weerhoudt u er niet van om een ​​klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

bedrijfsinformatie

Als u vragen of opmerkingen heeft over gegevensbescherming of een van uw individuele rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via: alexander@baseaffliate.se of schrijf naar de bovenstaande adressen.